Ansvarlige investeringer FIRST Fondene

Informasjon i henhold til offentliggjøringsforordningen for bærekraftig finans

EU har lansert en plan for å fremme bærekraftige investeringer, som de har kalt The Sustainable Finance Action Plan. Denne planen vil utvikle seg over lenger tid, men det begynner nå i mars 2021, hvor den finansielle sektor må forklare hvordan de håndterer bærekraft i investeringsprosesser og i rådgivningsprosesser samt de negative effekter investeringene har på miljøet. Dette implementeres gjennom noe som heter offentliggjøringsforordningen (SFDR) hvor investeringsproduktene man tilbyr skal klassifiseres i en av tre kategorier.

  • Artikkel 9 fond. Fond som har bærekraftig investering som sitt objektiv
  • Artikkel 8 fond. Fond som fremmer miljømessige eller sosiale karakteristikker.
  • Artikkel 6 fond. Dekker de fondene som ikke er i artikkel 8 eller 9, men det kan fortsatt bety at bærekraftrisiko er en del av investeringsprosessen.

FIRST Fondene er opptatt av bærekraft i investeringene til fondene og i dette dokumentet forsøker vi å forklare hvordan vi integrerer bærekraft i fondenes investeringer og rådene vi gir til våre kunder. I denne sammenhengen så er bærekraftige investeringer definert som en investering i en økonomisk aktivitet som bidrar til å nå et miljømål eller et sosialt mål, og som ikke er til vesentlig skade for noen av disse målene. På samme måte er bærekraftsrisikoen til en investering definert som miljømessige og sosial hendelser som kan ha en mulig negativ innvirkning på investeringens verdi dersom de skulle inntreffe. FIRST Fondene sin håndtering av dette vil utvikle seg i takt med gjennomføring av regelverket og tilgang på mer informasjon fra de underliggende investeringene.

Hvordan FIRST integrerer bærekraft i investeringsbeslutninger

Vi integrerer bærekraftrisiko (ESG-relaterte trusler og muligheter) i alle våre aktive investeringsstrategier. Basert på en regelmessig analyse av porteføljene, identifiserer vi selskaper som ikke bidrar til bærekraft og tar hensyn til dette når vi gjør investeringsbeslutninger. Dersom vi vurderer bærekraftsrisikoen til å være for stor og/eller selskapene ikke er villige til å gjøre noe med risikoen, kan vi unnlate å investere i disse selskapene.

Vi arbeider gjennom en tredjepart for å identifisere selskaper som kan utgjøre en risiko for bærekraft. På bakgrunn av denne analysen bidrar vi til å påvirke selskapene med å redusere sin bærekraftsrisiko.

Hvordan FIRST integrerer bærekraft i investeringsråd

FIRST er i en prosess for å integrere bærekraftsrisiko (ESG-relaterte trusler og muligheter) ved utarbeidelse av våre kunders investeringsstrategier. Dette innbefatter analyse av bærekraftsrisiko i de ulike produktene vi tilbyr våre kunder. Kundene vil ha tilgang til våre retningslinjer rundt bærekraft før de foretar sine investeringer, i tillegg til de oppdaterte prospektene til produktene.

Hvordan FIRST hensyntar negative effekter av foretakets investeringsbeslutninger på bærekraft

Vi hensyntar negative effekter i våre investeringer gjennom bruk av ekskluderinger og aktivt eierskap. Vi ekskluderer selskaper som produserer/videreformidler produkter med uheldige karakteristika, herunder involvering i kontroversielle våpen, produksjon av kull og kullbasert energi og produksjon av tobakk Vi kan ekskludere selskaper som ikke støtter en forebyggende tilnærming til miljøutfordringer, som ikke respekterer beskyttelsen av internasjonalt proklamerte menneskerettigheter, som ikke forholder seg til etablerte arbeidsstandarder og som ikke jobber mot korrupsjon. Vi benytter aktivt eierskap gjennom tredjepart for å påvirke selskaper til forbedring.

Hvordan FIRST hensyntar negative effekter av foretakets investeringsråd på bærekraft

Vi vil hensynta negative effekter av vår investeringsrådgivning på bærekraft ved å gi kunder informasjon om produkters eksponering mot sektorer med vesentlige klima- og miljøeffekter ved å formidle den informasjonen som produktleverandørene gir i henhold til offentliggjøringsforordningen. Vi vil også gi kunder informasjon om hvordan ulike produkter hensyntar negative effekter på bærekraftsfaktorer, herunder hvorvidt ulike forvaltere benytter seg av ekskluderinger og aktivt eierskap. Denne informasjonen vil i fremtiden være tilgjengelig i prospektene til de ulike fondene vi anbefaler overfor våre kunder.