Hopp til innhold
Nyhet

Politics Trumps Macro?

04.11.16

Det var noe tiltagende uro i markedene mot slutten av oktober som følge av Trumps fremgang på meningsmålinger . Dette til tross for gode makroøkonomiske signaler fra de fleste regioner i verden. Hva er viktigst – politikk eller makroøkonomi? Vi tror det siste – i det minste på lengre sikt.

Markedene utviklet seg positivt gjennom oktober med unntak av siste uken hvor først og fremst frykten for at Trump kan bli USAs neste president dominerte. Oslo Børs steg allikevel med 2,5 % i oktober, noe mer enn internasjonale aksjer.

Verdens industri girer opp

Siste tids makroøkonomiske nyheter har gitt grunn til optimisme i forhold til den nære utviklingen. For de fleste regioner og større land har nyhetsbildet vært positivt, og da særlig når man ser på industrisektoren. Den såkalte PMI indeksen (måler aktiviteten i blant industriselskaper) steg klart i oktober og indikerer en akselererende vekst i verdens industriproduksjon (figur under). Industrisektoren er ofte ledende på resten av økonomien, og er derfor et viktig signal også for aksjemarkedene.

Vi har gjentatte ganger sagt at det er det langsiktige konjunkturbildet snarere enn endringer fra måned til måned som er av betydning for valg av porteføljestrategi. Like fullt er det viktig å avstemme hypotesen om at den globale konjunkturoppgangen fremdeles kan fortsette en god stund mot løpende makroøkonomiske indikatorer. I så måte er siste måned betryggende.

Inntjeningssyklusen har snudd?

Inntjeningen har vært under press i lengre tid, dels som følge av fallende oljepris og svake sykliske markeder, men dette har også gjort seg gjeldende for andre sektorer. 3. kvartals rapporteringen fra bedriftene har kommet godt i gang og gjennomgående er det tendenser til at pilene har snudd noe oppover igjen. I Norge er fremdeles inntjeningsveksten klart negativ mens den er snudd til positive tall for USA og Europa. Inntjeningsforventningene til de neste 12 måneders inntjening har også snudd oppover (se figur under). Selv om inntjeningsbildet tilsynelatende er mørkt for Oslo Børs, er det grunn til optimisme da det er flere tegn til at sykliske sektorer er i ferd med å bunne ut.

Strategi

Vårt syn om at den globale makroøkonomiske oppgangen vil opprettholdes er styrket av siste måneds nøkkeltall. Det har samtidig ikke skjedd store endringer i verdsettelsen av aksjemarkedene. Vi gjør derfor ingen endringer i strategien denne måneden. Dette betyr at vi har en viss overvekt både i internasjonale aksjer og norske aksjer. På den internasjonale siden ønsker vi å skjevvekte i klar favør av europeiske aksjer kontra amerikanske.

Vi legger med andre ord som alltid mer vekt på de langsiktige fundamentale forhold enn kortsiktige utfordringer i markedene. Trump seier 8. november vil gi uro i markedene utover det vi allerede har sett. Vi vil betrakte dette mer som en mulighet til å øke aksjeeksponeringen snarere enn det motsatte.

Vi viderefører også en positiv holdning til kreditt, og da spesielt mot en veldiversifisert nordisk portefølje.