Hopp til innhold
Nyhet

Rekordlenge siden forrige korreksjon i aksjemarkedene – hva så?

03.11.17

Det er 16 måneder siden siste korreksjon i aksjemarkedene. Dette er uvanlig lenge, men bør du ta hensyn til det? Vi argumenter for at det viktigste er å ha et langt tidsperspektiv samt å fokusere på fundamentale forhold som prising.

Markedsutvikling

Vi har lagt bak oss nok en sterk måned i aksjemarkedene – Oslo Børs er opp mer enn 3 % siste måned, om lag det samme for globale aksjer. Kredittmarkedene utvikler seg også positivt, om enn ikke i like sterk grad som i aksjemarkedet. Oljeprisen fortsetter oppover (3,5 USD/fat i oktober) til over 60 USD/fat, noe som naturlig nok understøtter det norske markedet.

Korreksjon vs krakk

Grafen under viser tydelig at det er lenge siden siste korreksjon (mer enn 5 % fall i aksjemarkedet).

Disse korreksjonene har blitt en naturlig del av markedsdynamikken, men synes ofte (og i alle fall i ettertid) overdrevne. En årsak til dette er at investorer — som mennesker flest – ikke alltid opptrer rasjonelt. Overdreven fokus på siste (dårlige) nyheter, større vektlegging av fare for tap enn utsikter til gevinst er menneskelige og irrasjonelle egenskaper som er med på å forklare store markedssvingninger.

Disse årsaksforholdene gjør det også vanskelig å predikere når korreksjonene inntreffer og størrelsen på dem. Det er med andre ord viktig med en metodikk som tilfører disiplin på en måte som kan bedre avkastning-risikoforholdet over tid. Vår ambisjon er primært å tilpasse oss de store markedssvingningene og ikke korreksjonene.

Verdivurdering av aktivaklassene samt analyse av konjunktursyklusen, basert på kvantitative hjelpemidler, er vår metodikk for å gi nødvendig disiplin.

I grafene over ser vi at globale aksjer nå er noe høyere verdsatt enn det lange gjennomsnittet, men fortsatt langt unna gamle rekordnivåer. Samtidig er Oslo Børs også noe høyere priset enn gjennomsnittet siden 1983 (1,97 mot gjennomsnitt 1,8).

Historien viser oss at det er vanskelig å kun benytte verdsettelse til nøyaktig å tidfeste når man skal redusere eksponeringen. Høy verdsettelse går imidlertid tydelig sammen med lavere fremtidig avkastning (som illustrert under for Oslo Børs).

Figuren under viser utviklingen på det amerikanske aksjemarkedet (grønn linje) og perioder med resesjoner (grå felt). Det kan observeres at de store fallene i markedet ofte starter rett i forkant av de økonomiske nedturene. I snitt er markedet 7 måneder i forkant av økonomien. Identifisering av tegn på overoppheting i økonomien er derfor viktig for å ytterligere øke treffsikkerheten i forhold til strategivalg. Ved å se på både prising og konjunkturforløpet på en kvantitativ og disiplinert måte kan man redusere de negative konsekvensene av store markedsfall.

Vår metodikk forutsetter implisitt at økonomiske realiteter, mønstre og økonomiens virkemåte ikke endrer seg vesentlig over tid. En annen måte å uttrykke dette på er å si at historien gjentar seg. Det gjør den naturligvis ikke 100%, men det er vår vurdering at grunnleggende sammenhenger holder over lang tid.

Nøyaktig tidsfastsettelse av de store markedsfallene er naturligvis vanskelig, og en gradvis tilpasning av allokeringen over tid er derfor en fornuftig måte å implementere risikostyringen på.

Makroøkonomisk utvikling

Det begynner å bli en vane nå – de makroøkonomiske nyhetene gjennom siste måned understøtter at den globale økonomiske veksten er svært god for øyeblikket. Dette vil naturlig gi positive effekter for selskapenes inntjening og markedets vilje til å prise opp aksjer. Både styrken i indikatorene samt bredden i dem (geografisk spredning) er oppløftende. Av grafen under ser vi de økonomiske nyhetene i de 10 største landene i økende grad er bedre enn hva analytikere hadde forventet (linjen over 0-streken indikerer at tallene i sum er bedre enn forventet).

Strategi

Etter nok en måned med god utvikling i aksjemarkedene reduserer vi aksjeovervekten videre. Dette gjør vi ved å redusere norske aksjer forsiktig (fremdeles overvekt). Dette er en fortsettelse av en antatt langsiktig tilpasning til at avkastningsutsikter ikke lenger er like gode sett i forhold til risikoen i markedet. Disse langsiktige betraktningene er styrende for oss. En eventuell korreksjon i dag vil ikke markere starten på et større og mer alvorlig fall slik vi ser det. Vi tror oppgangen i global økonomi vil vare minst 1-2 år.

Vi øker investment grade obligasjoner tilsvarende som vi vekter ned norske aksjer. Vi opprettholder en liten overvekt i nordiske high yield obligasjoner.