Nyheter

G crescoli 364214 unsplash

Markedskommentar - 03.10.2022

Markedssyn oktober

Kraftig aksjefall i september - er vi snart på bunnen?

Markedsuro er gjerne forbeholdt høsten og dette fikk vi føle i september. Særlig Oslo Børs var svak, både sfa. fallende oljepris og resesjonsfrykt, men også pga. særnorske forhold knyttet til beskatning av oppdrettsnæringen. Globale aksjer (MSCI World) er nå om lag nøytralt verdsatt for første gang siden pandemi-utbruddet i 2020. Utfordringen er at amerikanske aksjer, som er styrende for utviklingen i resten av verden, fortsatt er høyere priset enn normalt. Norske aksjer er på aggregert nivå også fortsatt noe høyere priset enn normalt til tross for kraftig fall i september.

Global økonomisk vekst er utsatt og "alle" forventer klart svakere vekst fremover slik at dette allerede (delvis) er priset inn. Faren er imidlertid at vi fremdeles har for mange rentehevinger foran oss, for mye kommende vekstavmatning og for mye nedjustering av selskapsinntjening foran oss til å friskmelde aksjemarkedet fullstendig. Vi fortsetter å være forsiktig, men reduserer undervekten i aksjer noe som følge av at markedene tross alt har blitt betraktelig billigere.

Thomas Nielsen

Markedskommentar - 16.09.2022

Hvilken vekst er best?

Inntjeningsvekst er sammen med utbytte den viktigste avkastningskilden på sikt. Men husk å skille god fra dårlig vekst

Calculator ga7d83ee86 1920

Markedskommentar - 15.09.2022

Nå tjener man på renter igjen!

Etter mer enn 10 år med pengemarkedsrente under 2 % er den nå omkring 2,75 %, og markedsforventningen er at den skal opp til 3,75 % i løpet av vinteren.

Det er styringsrenten til Norges Bank som er årsaken til økt pengemarkedsrente. Norges Bank setter opp renten fordi inflasjonen er for høy, og det ser ut til at lønningene øker mer enn hva som er forenlig med inflasjonsmålet på 2 %. Norges Bank ønsker ikke en «lønns- og prisspiral».

G crescoli 364214 unsplash

Markedskommentar - 07.09.2022

Markedssyn september

Fornyet rentefrykt

Markedsrenter over hele den vestlige verden steg kraftig i august, bl.a. etter uttalelser fra sentralbank-sjefen i USA. Dette var heller ikke musikk i ørene for aksjemarkedene, som globalt falt ca. 3 % (i lokal valuta). Oslo Børs var mer beskyttet nok en gang og var tilnærmet uendret i august. Aksje- og rentemarkeder har vært for optimistiske ift. både nivå og tidspunkt for toppunktet i sentralbank-renter. Global økonomisk vekst har avtatt, men må ytterligere ned for å tilfredsstille sentralbankenes ønske om et kjøligere arbeidsmarked som igjen skal sikre en mer fornuftig langsiktig inflasjonsutvikling.

FIRST Veritas 2022 september

Markedskommentar - 02.09.2022

FIRST Veritas 3 år

Fondsforvalter Thomas Nielsen gir en oppdatering på FIRST Veritas som ble etablert for tre år siden.

I Stock 34770832 LARGE Copy 2

Markedskommentar - 04.08.2022

Markedssyn august

Resesjon eller ikke (discontinued)

Markedsaktørene synes nå å ha konkludert med at vi får en kort og mild resesjon, og har begynt å posisjonere seg for etterfølgende rekyl-fase. Svakere makroøkonomiske nyheter og forventninger om at FED-renten i USA topper ut på lavere nivåer og tidligere enn før antatt har gitt kraftig aksjeoppgang samt klart fallende lange markedsrenter og kredittpremier i juli. Markedsaktørene vurderer det med andre ord slik at "dårlige nyheter er gode nyheter" (svak makro er positivt fordi man antar FED vil støtte opp med rentekutt raskt). Det er etter hvert svært tydelig at global økonomisk vekst nå svekkes samtidig som inflasjonen ikke avtar. Samtidig er globale aksjer (først og fremst amerikanske) og norske aksjer høyere priset enn normalt. Vurdering av risiko versus mulig avkastning tilsier derfor fremdeles at man bør være forsiktig.