Nyheter

G crescoli 364214 unsplash

Markedskommentar - 03.01.2023

Markedssyn januar

2023 - et bedre år for investorer?

Norske investorer opplevde nok 2022 som mindre dramatisk enn internasjonale investorer. En internasjonal investor med en portefølje bestående av obligasjoner og aksjer har typisk opplevd verdifall på 15-20 % gjennom fjoråret. Sektoreksponering på Oslo Børs (først og fremst gjennom stort innslag av energi) samt typisk lavere rentedurasjon i norske obligasjonsporteføljer har gitt klart mindre dramatiske utfall for Norges-orienterte investorer. Utviklingen for finansmarkedene i 2023 vil i stor grad avhenge av hvor kraftig den økonomiske nedturen blir, spesielt i USA. Dette vil igjen avhenge av hvor treffsikker sentralbanken i USA er i rentefastsettingen og hvor mye arbeidsmarkedet må svekkes for å dempe lønnsveksten tilstrekkelig til at inflasjonen reduseres i retning av det langsiktige målet.

Økonomisk nedgang (resesjon) i USA er uvanlig vel omtalt, og representerer således ikke en "sort svane" for markedene. Styrken i den økonomiske nedgangen er derimot høyst usikker. Sammen med det som fortsatt må karakteriseres som et relativt høyt priset aksjemarked i USA gjør det fornuftig å ha en noe lavere vekt i aksjer og high yield enn normalt ved inngangen til 2023.

Risikomomenter nevnt over samt andre viktige faktorer som f. eks. utviklingen i Kina (utfordringer med Covid og eiendomssektoren) og krigen i Ukraina vil kunne bli helt eller delvis avklart i løpet av året, noe som trolig vil gi interessante muligheter i løpet av 2023.

Thomas Nielsen

Markedskommentar - 26.12.2022

Er dyre selskaper dårlige investeringer?

Ofte får verdsettelse stort fokus i aksjeanalyser, men hvor viktig er det egentlig?

Martin FIRST Generator 2022

Markedskommentar - 22.12.2022

Martin Mølsæter best i 2022: Slik gjorde han det

Jeg liker å kjøpe billige aksjer som skal bli dyre, ikke dyre aksjer som skal bli enda dyrere, sier Martin Mølsæter i FIRST Generator, som har levert best avkastning av samtlige norske aksjefond i år.

Energy

Markedskommentar - 16.12.2022

FIRST Impact - Gjennombrudd i fusjonsenergi og IEA oppjusterer fornybarestimater

FIRST Impact feiret i går 2-årsdagen. Fornybar energi er i sterk vekst og analysebyråene har fulltidsjobb med å øke estimatene. Samtidig gjør forskningen på fusjonsenergi nye gjennombrudd – der man nå jobber med å gjenskape prosessene bak solenergi på jordkloden.

Thomas Nielsen

Markedskommentar - 02.12.2022

Røde flagg

Tidevannet løfter alle båtene, er et kjent uttrykk. Samtidig har Warren Buffett sagt at det kun er når tidevannet trekker seg tilbake, en ser hvem som har svømt nakne.

G crescoli 364214 unsplash

Markedskommentar - 01.12.2022

Markedssyn desember

Markedsaktørene ser forbi resesjon og inflasjonsproblemer

Den positive stemningen i oktober holdt seg også gjennom november. Utviklingen i makroøkonomiske variabler, og da spesielt inflasjonstall, samt signaler fra sentralbanker har gitt støtte til forventningen om et redusert tempo i rentehevingene. Markedsrenter har også kommet noe videre ned i november som følge av dette. Markedene vil alltid være i forkant av fundamental utvikling og har sannsynligvis priset inn noe som ligner en resesjon i USA og Europa.

Basert på markedenes positive utvikling siste to måneder tyder det samtidig på at det forventes kun en moderat økonomisk nedgang samt at inflasjon og sentralbankrenter kommer raskt ned igjen. Dette er et "best case" scenario, og det er knyttet betydelig risiko til et slikt forløp. Særlig amerikanske aksjer er også forholdsvis høyt priset. Samlet sett synes derfor risikoen å dominere avkastningsutsikter fremover. En forholdsvis forsiktig holdning anbefales derfor fremdeles.