Hopp til innhold
Nyhet

«Som januar går – så går også resten av året»

06.02.18

2018 startet opp med sterk utvikling i finansmarkedene – spesielt i USA hvor aksjemarkedet endte opp nesten 6 %. I finansmarkedene er det et gammelt ordtak som sier at januar bestemmer utviklingen for resten av året. Ved inngangen til februar er imidlertid optimisme snudd til pessimisme og frykten for inflasjon og økte renter dominerer. Vi tror dette er en klassisk korreksjon og ikke starten på et dypt og langvarig fall i markedene.

Markedsutvikling

Aksje- og kredittmarkedene startet friskt i 2018, spesielt i USA hvor aksjer steg med 6 % og kredittpremier i high yield segmentet falt med 0,3 prosentpoeng. Samtidig svekket USD seg markant, og særlig mot NOK. Det norske aksjemarkedet endte måneden svakt i minus mens kredittpremier falt noe i løpet januar. Internasjonale aksjer (MSCI World) steg med 4 % i lokal valuta men falt 0,5 % målt i NOK!

Januar-effekten er en av de mest kjente fenomenene i finans. Denne innebærer at januar gir ekstra høy avkastning bl.a. fordi det tradisjonelt ble foretatt en del skattemessige tilpasninger i desember. Effekten har blitt svakere med årene, men samtidig er det et «statistisk faktum» at når januar ender positivt, vil også resten av året ende godt. Tabellen over, som viser tall fra det amerikanske markedet, viser at når markedet ender i pluss i januar vil 9 av 10 år (resterende 11 måneder) også ende i pluss. Spesielt er dette fremtredende når markedet stiger mer enn 5 % i januar.

Makroøkonomisk utvikling

Global økonomisk vekststyrke har vist seg svært god over en lengre periode nå. Det er lite som tyder på en snarlig avmatning. Global PMI indikerer at veksten i verdensøkonomien fortsatt vil utvikle seg sterkere enn hva langsiktig normal vekst vil kunne være.

Amerikanske nøkkeltall i januar viser gjennomgående et uendret sterkt bilde av amerikansk økonomi til tross for at nyhetene nå ikke er like positive i forhold til hva som er forventet. Det er en viss tendens til at lønnsveksten tar seg opp men er fortsatt på et nivå som ikke gir for sterke inflasjonsimpulser.

I Europa er de makroøkonomiske nyhetene fortsatt sterke, og analytikere oppjusterer stadig sine forventninger til økonomisk vekst. Det er lite fokus på politiske forhold i EMU, til tross for separatisme i Spania og kommende valg i Italia. Det kan bli mer fokus særlig rundt sistnevnte hendelse, men vil trolig ikke representere mer enn midlertidig støy slik vi vurderer det.

Kinesiske nøkkeltall viste en viss bedring i slutten av 2017 og det bildet opprettholdes gjennom januar. BNP veksten i 4. kvartal var 6,8 % og de siste nøkkeltall indikerer ikke svakere utvikling. Samtidig forventer analytikere allerede en viss svekkelse av veksten i 2018 og 2019.

I Norge har utviklingen i boligmarkedet representert den største usikkerhetsfaktoren for samlet økonomisk vekst. Det er nå ytterligere tegn til at boligmarkedet stabiliseres. For det første er omsetningen av boliger høy (kjøperne «streiker» ikke), for det andre er det klare tegn til utflating av priser foruten leiligheter i Oslo. Vårt scenario om en god norsk økonomisk utvikling synes derfor nå mer trygg enn tidligere. Dette betyr også at NOK trolig vil styrkes i tiden fremover – utover det som har skjedd gjennom januar.

Strategi

Det er mange statistiske rariteter i finansmarkedet, hvorav sammenhengen mellom januar-avkastning og utvikling resten av året er en av dem. Selv om dette er en interessante observasjon, er det naturligvis ingen absolutt sannhet og det er viktig å holde seg disiplinert til en fundamental tilnærming ved utforming av strategi.

Slik vi vurderer det er det lite sannsynlig at verdensøkonomien vil vise en kraftig negativ utvikling i løpet av 2018. Verdsettelse av aksjemarkedene er i hovedsak ikke faretruende høy (~5-15 % høyere enn normalt, både globalt og i Norge). Vi er fortsatt bekymret i forhold til verdsettelse i USA, og dette er en grunn til at vi anbefaler en undervekt i amerikanske aksjer. Samtidig er verdsettelsen av europeiske aksjer langt mer moderat, med tilhørende anbefalt overvekt her.

I erkjennelse av at det er vanskelig å tidfeste økonomiske resesjoner og markedstrender med stor nøyaktighet, vil vår strategiske tilpasning skje gradvis. Vi startet prosessen med å redusere aksjevekten i 2017, men fortsatt er de fundamentale forholdene slik at en viss overvekt er fornuftig. Kredittpremiene i det nordiske high yield segmentet har falt mindre enn internasjonale kredittpremier og vi ser fortsatt attraktive muligheter i dette markedet. Vi ser for oss attraktiv avkastning både i aksje- og kredittmarkedene gjennom 2018, men i tråd med økende verdsettelse vil vi da fortsette å redusere risikoen i porteføljen.

Februar har startet med uroligheter i markedene, som følge av stigende rente og tiltagende lønnsvekst i USA. Økende renter og lønnsvekst er imidlertid naturlige fenomener i forbindelse med oppgang i realøkonomien. Historien viser oss at aksjemarkedet fortsetter oppover i tråd med stigende renter og god økonomisk vekst. Derfor tror vi urolighetene vi opplever nå er en klassisk korreksjon, og ikke starten på en lengre og dypere nedtur.