Hopp til innhold
Nyhet

Svak avslutning på 2018 – hva betyr det for 2019?

08.01.19

Mange aksjemarkeder har i løpet av 2018 opplevd fall fra topp til bunn på rundt 20%. Markedene har hatt nok å bekymre seg over i 2018, men til syvende og sist koker det ned til hva slags økonomisk vekst vi vil få i verdensøkonomien. Markedene er trolig i overkant negative til hvor raskt og kraftig vekstavmatningen blir. Dette kan gi positive markeder, i alle fall i første del av 2019. Det er allikevel betimelig å mane til forsiktighet, spesielt for siste del av 2019.

Markedsutvikling i 2018

 • Aksje- og kredittmarkeder falt kraftig i siste del av 2018 som følge av:
  • Lavere global økonomisk vekst
  • Handelskrig USA/Kina
  • Renteøkninger fra sentralbanken i USA (og Trumps ordkrig med sentralbanksjefen)
  • Politisk uro i Europa (Italia og Brexit)
  • Og på tross av sterk vekst i selskapenes inntjening gjennom året.

Makroøkonomisk utvikling i 2018

 • Styrken i den globale økonomiske veksten har avtatt gjennom 2018:
  • Ved inngangen til 2018 var veksten i verden rundt 5 % mens den ved utgangen var om lag 3,5 %
  • Europeisk vekst svekket seg betydelig etter å ha ligget rundt 3% ett år tilbake
  • Veksten i Kina har avtatt gradvis i løpet av året og ligger trolig på noe under 6%.


Eksponering i 2018

 • Vi reduserte aksjevekt gjennom året fra en overvekt primo 2018 til en svak undervekt norske aksjer i oktober
 • High Yield ble nedjustert fra overvekt til nøytralvekt primo november
 • Vi økte vekten mot fremvoksende økonomier i 2. halvår
 • Vi økte gradvis vekten mot investment grade obligasjoner som følge av nedvekting i aksjer og high yield.


Utsikter for 2019

 • Makroøkonomisk utvikling:
  • Global vekstavmatning gjennom 2018 og inn i 2019 men kun moderat svakere vekst i 2019. Handelskrig en risiko men vi legger til grunn at dette dempes ut fra at det er i alles interesse
  • Veksten svakere i USA i 2019 enn 2018 men ingen resesjon (før eventuelt i 2020 og da trolig av mild karakter bl.a. som følge av at husholdningssektoren har vist måtehold i denne konjunkturoppgangen)
  • Den kraftige svekkelsen i europeisk vekst gjennom høsten skyldes delvis midlertidige forhold og økonomisk vekst bedres noe i 2019
  • Kinesisk vekst stabiliseres på eller rett i underkant av 6%. Myndighetene har satt i verk tiltak for å bremse avmatningen og har betydelig kapasitet til å gjennomføre ytterligere tiltak
  • Norsk økonomi vil se relativt god økonomisk vekst i 2019, hjulpet bl.a. av økte investeringer i oljesektoren.


Anbefalt strategi

 • Svak undervekt i aksjer videreføres ved innledningen til året. Sannsynlig utvikling mot mindre resesjonsfrykt i markedene med tilhørende økte aksjekurser vil bli benyttet til å redusere risiko
 • Overvekt Europa og fremvoksende økonomier, først og fremst som følge av attraktiv verdsettelse. Tilsvarende undervekt i USA
 • High Yield Norden: Svak undervekt. Redusert fra nøytralvekt ved inngangen til 2019. Mer ugunstig «risk-reward» i denne regionen som følge av sterk økning i kredittpremie internasjonalt som enda ikke har smittet over til Norden
 • Investment grade: Overvekt som følge av undervekt i aksjer og high yield.

Vår strategianbefaling er basert på en vurdering av prisingen av aksje- og kredittmarkedene samt hvor moden den globale økonomiske syklusen er. Markedene startet med å prise inn resesjonsfare allerede i 4. kvartal i fjor. Dette er tidligere enn hva historiske erfaringer tilsier. Vår analyse tilsier at den økonomiske svekkelsen, ledet av USA, mest sannsynlig ikke inntreffer før 2020 og vil bli av en mild karakter. I så fall er de korreksjonen vi har sett fra topp til bunn i 2018 langt på vei av samme størrelse som vi ser i forbindelse med «milde» resesjoner. Vi ønsker å utvise forsiktighet i 2019, men trolig vil det åpne seg bedre muligheter til å redusere risiko ytterligere på et senere tidspunkt i året.