FIRST Norge Verdi

Fondet investerer hovedsakelig i store og mellomstore norske selskaper, og sammenlikner seg mot OSEFX-indeksen. Investeringene er som regel begrenset til mellom 20 og 40 selskaper, men fondet er godt diversifisert på både selskaper og sektorer. Fondet risikotagning er begrenset av UCITS-reglene og det har mindre volatilitet til det norske aksjemarkedet sammenliknet med FIRST Generator.

Fond forvaltes av Tor Vinje

*Investeringsmandatet i fondet har blitt endret i forbindelse med fusjonen 2. mars 2017. Fondet kunne tidligere også ha «short-posisjoner» i porteføljen samt ha en netto eksponering som oversteg 100 % av fondets verdi. Denne fleksibiliteten er imidlertid kun i moderat utstrekning blitt benyttet historisk. Fondet har hele tiden hatt hovedfokus på norske børsnoterte selskaper og fondets referanseindeks har hele tiden vært Oslo Børs Fondsindeks (OSEFX). Således er avkastnings- og risikoforhold i stor grad sammenlignbare før og etter fusjonen, men likevel slik at det endrede investeringsmandatet vil kunne påvirke muligheten til å oppnå tilsvarende avkastning som før fusjonen.

Dokumenter