FIRST Rente


Fondet er et aktivt forvaltet obligasjonsfond med fleksibelt investeringsmandat. Fleksibiliteten innebærer at fondet, avhengig av forvalters markedssyn, vil ha anledning til å variere kredittrisiko og renterisiko innenfor et stort spenn. Papirer med rating Investment Grade vil imidlertid utgjøre minimum 80 % av porteføljen. 

Basert på analyser og vurderinger av rente- og kredittmarkedene tas aktive og dedikerte posisjoner.

Renterisikoen i fondet kan avvike betydelig fra referanseindeksen og fondet kan dermed i lengre perioder ha lavere (eller høyere) prisvariasjoner enn referanseindeksen. Gjennom aktiv forvaltning og ved å ta en noe høyere kredittrisiko enn referanseindeksen (norsk stat 4 år) passer dette fondet godt for investorer som ønsker en mer dynamisk obligasjonsforvaltning med høyere avkastningspotensial. 

Fond forvaltes av Henry Grepstad

Dokumenter